Regulamin

 1. Definicje

  1. Podmiot – zwany również Podmiotem prowadzącym serwis lub Podmiotem oferującym usługi i treści w serwisie mojecytaty.pl jest:
   Wojciech Szela
   ul. Krokusowa 16
   35-604 Rzeszów
  2. Serwis – stworzona przez Podmiot platforma informatyczna podłączona do sieci Internet, która umożliwia Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Podmiot i/lub jej partnerów, Użytkowników platformy, innych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet.
  3. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
  4. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przed Podmiot, w tym: dostęp do serwisów informacyjnych, plików, forów i grup dyskusyjnych, formularzy zamówień i subskrypcji usług, stron transakcyjnych a także świadczenia innych usług.
  5. Usługi informacyjne – udostępnienie treści na indywidualne zapytanie Użytkownika poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URI; dotyczy wszystkich stron Serwisu.
  6. Usługi wyszukiwawcze – umożliwienie Użytkownikom zdalnego korzystania z mechanizmów informatycznych pozwalających na odszukanie oraz wyświetlenie danych zapisanych na serwerach Serwisu.
  7. Usługi komunikacyjne – umożliwienie komunikacji pomiędzy Użytkownikami poprzez zapewnienie mechanizmów odbierania, przechowywania i wysyłania danych, w tym subskrypcji newsletterów, publikowania komentarzy i opinii, artykułów, usług wzajemnego powiadamiania o zasobach, poczty wewnętrznej, chat, systemy kojarzenia osób.
  8. System kont pocztowych – umożliwienie Użytkownikom wysyłanie oraz odbieranie wiadomości wysłanych przez inne osoby w miejscu i czasie wybranym przez Użytkownika, poprzez zapisanie oraz udostępnienie ich na serwerach Podmiotu oraz ich odczyt przez uprawnionego Użytkownika.
  9. System stron WWW – usługi polegające na umożliwieniu zapisywania danych na serwerach Podmiotu oraz udostępnieniu ich innym użytkownikom Internetu.
 2. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników z informacji i usług oferowanych przez serwis mojecytaty.pl.
  2. W ramach współpracy z Partnerami Podmiot udostępnia Użytkownikom wiele serwisów, w ramach których Użytkownicy mogą korzystać ze świadczonych przez Partnerów usług. Do usług Podmiotu stosuje się regulamin ogólny świadczenia usług przez Podmiot. Do usług świadczonych przez Partnerów regulaminy szczegółowe dostarczone przez Partnerów w ramach poszczególnych serwisów.
  3. Użytkownik korzystający z usług i treści dostępnych w serwisie mojecytaty.pl wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
  4. Użytkownicy serwisu mojecytaty.pl są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad współżycia społecznego.
  5. Obsługę techniczną serwisu zapewnia Podmiot.
  6. Nad zapewnieniem wysokiej jakości materiałów i wiadomości publikowanych w serwisie mojecytaty.pl czuwa Podmiot oraz Redakcja odpowiedzialna za weryfikację merytoryczną udostępnianych zasobów.
  7. Do publikacji w serwisie mojecytaty.pl nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób itp.
  8. W razie stwierdzenia zaistnienia w serwisie mojecytaty.pl treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z regulaminem serwisu, użytkownicy powinni powiadomić o tym fakcie podmiot prowadzący platformę, przesyłając właściwą informację poprzez formularz kontaktowy. Podmiot podejmie niezwłoczne działania w celu wyjaśnienia pochodzenia tych treści, zaprzestania ich publikowania oraz pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które je umieściły. W szczególności jeśli treści będą niezgodne z prawem polskim lub międzynarodowym Podmiot prowadzący serwis podejmie odpowiednie kroki prawne.
 3. Techniczne warunki świadczenia usług

  W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest:

  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarka Firefox 2.0 lub wyższej albo kompatybilna z nią przeglądarka alternatywna,
  • w przypadku niektórych serwisów, dla skorzystania z ich funkcji, konieczne może być włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java oraz cookies.
 4. Warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

  1. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych z Użytkownikiem zostaje zawarta w momencie wpisania przez Użytkownika w oknie przeglądarki odpowiedniego adresu internetowego (URL) wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane w ramach Serwisu lub posłużenia się przez niego przekierowaniem do takich stron Serwisu. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje rozwiązana w momencie wyjścia przez Użytkownika ze stron Serwisu.
  2. Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych usług świadczonych przez Podmiot podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych dostępnych na stronach umożliwiających korzystanie z odpowiednich usług.
 5. Ochrona własności intelektualnej

  1. Prawa do treści publikowanych na stronach serwisu mojecytaty.pl posiada Podmiot prowadzący serwis oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyrażą zgodę na publikację materiałów na stronach serwisu mojecytaty.pl.
  2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na stronach serwisu mojecytaty.pl, jak również szata graficzna serwisu oraz wybór i układ prezentowanych treści.
  3. Wszelkie materiały opublikowane w serwisie mojecytaty.pl można powielać i przechowywać wyłącznie na użytek prywatny, w celach niekomercyjnych. Podmiot prowadzący serwis mojecytaty.pl nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów zgromadzonych w serwisie mojecytaty.pl, z wyjątkiem niekomercyjnego użycia przez instytucje edukacyjne w celach dydaktycznych.
  4. Wykorzystanie materiałów opublikowanych w serwisie mojecytaty.pl do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowej pisemnej zgody Podmiotu prowadzącego serwis mojecytaty.pl.
 6. Korzystanie z usług i treści

  1. Korzystanie z usług i treści udostępnianych w ramach serwisu mojecytaty.pl jest bezpłatne.
  2. Dostęp do niektórych usług świadczonych w ramach serwisu mojecytaty.pl może wymagać uiszczenia opłaty lub zostać ograniczony do określonej grupy użytkowników serwisu. Każdorazowo użytkownicy chcący otrzymać dostęp do tych usług są informowani o warunkach dostępu, w szczególności wysokości opłaty, trybie wniesienia oraz zakresie uzyskiwanego dostępu.
  3. Użytkownicy serwisu mojecytaty.pl moją możliwość założenia konta pozwalającego na spersonalizowany dostęp do usług i treści udostępnianych w serwisie.
  4. Podmiot prowadzący serwis zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszania funkcjonowania konta bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie użytkownika konta.
  5. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług i treści udostępnianych w serwisie mojecytaty.pl do zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem.
  6. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób złamania hasła innych użytkowników oraz niezakładania kont, w których nazwa użytkownika zawierała będzie treści wulgarne lub naruszające chronione prawem dobra osobiste innych osób.
  7. Użytkownik zobowiązuje sie do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy platformy, uzyskanie nieprzysługujących mu uprawnień lub wprowadzenie na platformę treści niezgodnej z regulaminem.
  8. W przypadku wykorzystnia konta w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu, jak również w razie podania prze rejestracji konta nieprawdziwych danych, konto zostanie niezwłocznie zamknięte.
  9. Zakładając konto użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.
  10. Podmiot prowadzący serwis zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych w serwisie mojecytaty.pl. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
 7. Wyłączenie odpowiedzialności

  1. Podmiot dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i wysokiej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych w Serwisie.
  2. Dane i informacje zawarte w Serwisie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych. Podmiot nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy danych lub nieaktualne informacje zawarte w Serwisie.
  3. Podmiot nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych w Serwisie przez jej użytkowników.
  4. Podmiot dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu oraz zobowiązuje się do udzielenia użytkownikowi pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z korzystaniem z konta, jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Serwisu.
  5. Podmiot nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z konta przez użytkownika. W szczególności, podmiot prowadzący platformę nie ponosi odpowiedzialności za zawartość wiadomości wysyłanych i otrzymywanych na konto Użytkownika, prowadzone w Serwisie.
  6. Podmiot nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia hasła do konta osobom trzecim, niezależnie od przyczyny jego ujawnienia.
  7. Podmiot zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta, jeżeli uzna to za uzasadnione. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia funkcjonowania konta albo jego zamknięcia.
  8. Podmiot informuje, że niektóre usługi dostępne w Serwisie, pozwalające w szczególności na prezentowanie opinii i komunikację on-line, umożliwiają użytkownikom samodzielnie i dobrowolnie udostępnić swoje dane osobowe innym użytkownikom. Podmiot nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki takiego działania.
 8. Polityka Prywatności

  Polityka Prywatności Serwisu opublikowana jest w Serwisie w dokumencie zatytuowanym “Polityka Prywatności” i obowiązuje wszystkich Użytkowników Serwisu.

 9. Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać Podmiotowi prowadzącemu serwis poprzez formularz kontaktowy.
  2. Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Podmiot należy przesyłać w formie listu poleconego na adres:
   Wojciech Szela
   ul. Krokusowa 16
   35-604 Rzeszów
  3. Zgłoszenie reklamacyjne oraz inne zgłoszenia powinny zawierać informacje o osobie zgłaszającej reklamację: imię, nazwisko, adres e-mail oraz szczegółowy opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
  4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Podmiot.
   Podmiot prowadzący serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach serwisu.

Księgarnia InBook.pl poleca